PRIVACY POLICY

Phương châm bảo vệ thông tin cá nhân

1.Chính sách bảo mật

Về việc sử dụng thông tin cá nhân mà công ty chúng tôi có được, chúng tôi sẽ tuân thủ luật bảo vệ thông tin cá nhân, các Nguyên tắc như Nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân, các luật và quy định liên quan khác về bảo vệ thông tin cá nhân.

2. Quản lý an toàn thông tin cá nhân

Liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp kỹ thuật,vật lý, tổ chức và người thích hợp để ngăn chặn rò rỉ, mất mát hoặc hư hỏng thông tin cá nhân. Ngoài ra, chúng tôi tuân thủ các biện pháp cần thiết và thích hợp trong việc quản lý để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.

3. Các vấn đề tuân thủ nghiêm ngặt về thu thập thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi tuân thủ các vấn đề sau đối với việc nhận, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân

 1. Nhận thông tin cá nhân
  Trong phạm vi cần thiết của việc vận hành trang cung cấp thông tin( trang chủ) qua Internet mà chúng tôi quản lý, thông tin cá nhân liên quan đến người dùng có thể được lấy từ người dùng trang này.
 2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
  Trừ trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc được sự đồng ý của chủ sở hữu thông tin, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân chúng tôi có được ngoài phạm vi sử dụng cần thiết được ghi dưới đây,
  ①Vận hành, duy trì và quản lý trang chủ
  ②Giới thiệu và cung cấp dịch vụ thông qua trang chủ
  ③Bảng khảo sát với mục đích nâng cao chất lượng trang chủ
 3. Cung cấp thông tin cá nhân
  Thông tin cá nhân mà chúng tôi có được dựa trên sự đồng ý của chủ sở hữu thông tin, chúng tôi sẽ không cung cấp cho bên thứ ba khi không có sự đồng ý trước của chủ sở hữu thông tin, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu.

4. Thay đổi mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không thay đổi mục đích sử dụng đã nêu ở phần trước trừ trường hợp được sự đồng ý trước của chủ sở hữu thông tin.Tuy nhiên, điều này không áp dụng nếu việc thay đổi được thông báo trước về mục đích sử dụng sau thay đổi trong phạm vi được xem là có liên quan và được chấp nhận một cách hợp lý so với mục đích sử dụng trước khi thay đổi

5. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Trường hợp chúng tôi ủy thác một phần hoặc toàn bộ việc sử dụng thông tin cá nhân cho bên thứ ba, thì chúng tôi sẽ xem xét tính hợp lý, kiểm tra xem thông tin cá nhân được ủy thác có được quản ký an toàn không. Đối với người được ủy thác thì cần thiết thực hiện giám sát một các thiết thực .

6. Cải thiện / xem xét việc xử lý thông tin cá nhân

Đối với việc sử dụng thông tin cá nhân, Công ty chúng tôi liên tục thực hiện việc kiểm tra xem xét, cải tiến hệ thống quản lý

7. Hủy bỏ thông tin cá nhân

Khi chúng tôi thấy thông tin cá nhân không cần thiết trong mục đích sử dụng, chúng tôi sẽ xóa hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân. và việc xóa và hủy bỏ thông tin cá nhân này, chúng tôi sẽ thực hiện trong phạm vi cần thiết với phương pháp thích hợp để ngăn ngừa nguy cơ rò rỉ ra bên ngoài.

8.Cửa sổ giải đáp tham vấn và than phiền

Chúng tôi thiết lập người có trách nhiệm và người phụ trách liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân như sau.

【Công ty cổ phần ARMS】

〒 448-0002
3-5 Kaminagare, Ichiriyama, Thành phố Kariya City, Tỉnh Aichi
Tel:0566-81-7477
WEI GUOQING : Người chịu trách nhiệm và phụ trách việc xử lý thông tin cá nhân,giải đáp tham vấn và than phiền

 • youtube公式チャンネル
 • ジャパリク
 • 入国管理局
 • 国際交流基金
 • 日本語能力試験
 • 日本留学試験
 • 日本語教育振興協会
 • ARMS株式会社
 • お問い合わせはこちら
 • 申請書類ダウンロード

SDGs

Trường Nhật ngữ ARMS
〒460-0026
Aichi, Nagoya, Nakaku, Iseyama 1-5-25 ( Tòa nhà thứ nhất)
Aichi, Nagoya, Nakaku, Iseyama 2-7-23 ( Tòa nhà thứ hai)
tel:052-324-7818
Trường Nhật ngữ H&A
〒472-0023
Aichi, Chiryu, Nishimachi Nishi 73
tel:0566-95-0517
 • youtube
 • instagram
 • fecebook
 • wechat
 • skype
 • LINE